Obrázek se nahrává...Zavřít

 

Akce

Projekty


Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891 je zapojena do těchto projektů:

Šablony II. – Masarykova

Od 1.9.2019 - 31.8.2021 je naše škola zapojena do projektu : Šablony II. – Masarykova s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013438, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 851 952,- Kč.¨


Česká obec sokolská – Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Ve školním roce 2019/2020 je naše škola zapojena do 4. ročníku projektu České obce sokolské „Svět nekončí z a vrátky, cvičíme se zvířátky“, který je realizována za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Škola v pohybu

Ve školním roce 2019/2020 je naše škola zapojena do projektu Fotbalové asociace České republiky, který nese název: „Škola v pohybu“. Jedná se o ukázkovou hodinu zaměřenou na všeobecnou pohybovou průpravu.

Plavecký výcvik pro předškoláky

- Vodní svět Kolín

Bruslení

- ledová plocha Vodní svět Kolín

Medvídek NIVEA

Ve školním roce 2019/2020 je naše škola zapojena do Integračního vzdělávacího programu pro mateřské školy „Medvídek NIVEA pomáhá dětem s přípravou na školu“. Projekt je zpracován ve spolupráci s odborníky v oblasti předškolní pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Klokanovy školky

Naše mateřská škola se účastní projektu: Centrum kolegiální podpory_Klokanovy školky ( MŠ MAŠINKA Pečky). Cílem projektu je propojení mateřských škol a společné sdílení zkušeností v souvislosti s diagnosticko – intervenční problematikou.

Prostor pro inkluzi

Naše mateřská škola je do 31.10.2022 zapojena do projektu Prostor pro inkluzi s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013604, který je financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropských strukturálních a investičních fondů a realizovaný společností Prostor plus o.p.s.
Cílem tohoto projektu je poskytnout dlouhodobou podporu dětem v mateřské škole z odlišným mateřským jazykem.Divadelní představení školní rok 2019/2020:


Říjen

10.10.2019 Babička Chrota vypráví (o hudebních nástrojích)

Listopad

14.11.2019 Čert a Káča - Divadlo Dokola

Prosinec

3.12.2019 Mikuláš

Leden

30.1.2019 Pohádka z kuchařské čepice - Divadlo Koloběžka

Únor

20.2.2020 Kuba Kubikula

Březen

26.3.2020 Aprílové dobrodružství

Duben

2.4.2020 Na zahrádce je tak sladce - Divadlo Kůzle

Květen

12.5.2020 Bubnování - MŠ Rimavské Soboty
14.5. a 15.5.2020 Bubnování - MŠ Masarykova

Tradiční akce v mateřské škole:


Mikulášská nadílka

Vánoční besídky s posezením u stromečku s vystoupením dětí

Karneval – v únoru, téma masek je dle aktuálního tématu Školního vzdělávacího programu

Loučení s předškoláky - slavnostní rozloučení v obřadní síni Městského úřadu Kolín.

Výstava „ Na plotě“ jedná se o výstavu výtvarných prací dětí a jejich rodičů na aktuální téma podle Školního vzdělávacího programu. Výstavu pořádáme v době konání Kmochova Kolína.

Celodenní a polodenní výlety jsou plánovány ve spolupráci s rodiči několikrát ve školním roce. Výlety jsou zaměřeny na poznávání krás a historického dědictví naší země, prohlubování vztahu k přírodě a pokládání základu ekologického myšlení.

Tvořivé dílničky s rodiči

Oslava dětského dne při příležitosti Dne dětí pořádáme pro děti zábavné odpoledne s programem.

Během školního roku mají děti možnost shlédnout množství divadelních představení přímo v mateřské škole. Děti mají možnost navštívit divadelní představení v Městském divadle Kolín. Využíváme bohaté nabídky výstav v Muzeu. Děti navštíví Městskou knihovnu, výstavu drobného zvířectva ve Štítarech či Výstavu o životním prostředí.

V rámci třídních vzdělávacích plánů organizují paní učitelky pro děti tzv. tématické vycházky, při kterých mají děti možnost navštívit zajímavé výstavy, muzea, historická místa Kolína apod

Zájmové aktivity:


Zájmové tvořivé aktivity, které rozšiřují vzdělávací nabídku zejména u nejstarších dětí.
Při plánování těchto aktivit vycházíme z toho, že pro zdravý rozvoj dítěte je důležité ponechat dítěti dostatek prostoru a času, aby k dané aktivitě dozrálo, proto si mohou děti zpočátku aktivitu vyzkoušet. Rodiče tak mohou, po konzultaci s lektorem nebo pí.učitelkou, zodpovědně rozhodnout, zda se dítě bude aktivity účastnit celoročně. Přirozenou cestou se tak děti učí nejenom získávat nové zkušenosti, poznatky a dovednosti v menší skupině dětí, ale budují si i důležitou kompetenci „setrvat u započaté práce“.

PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK

Pro výuku plavání využíváme profesionálních služeb plavecké školy Vodní svět Kolín v plaveckém bazénu.
Plavání vedou zkušení instruktoři plavání, kteří motivují děti různorodými plaveckými pomůckami k odbourávání strachu z vody a učí je základům plaveckého stylu.
Po celou dobu plaveckého výcviku je u bazénu přítomna i naše pani učitelka.
Před přihlášením dítěte doporučujeme, aby dítě mělo za sebou základní seznámení s pobytem v bazénu z rodiny. Dítě, které má za sebou individuální zkušenost s pobytem v hluboké vodě už nemusí překonávat prvotní strach z neznámé situace a má z plavání rychleji pocit radosti. Aktivita je určená pro starší děti a probíhá v dopoledních hodinách.

ZPÍVÁNÍ A MUZICÍROVÁNÍ

Cílem hudebních aktivit je rozvíjet u dětí cit k hudbě, rozvíjet pěvecké a hudebně pohybové dovednosti, učit se hudbu poslouchat i tvořit. V menší skupině se děti lépe realizují, překonávají ostych a získávají rychleji sebejistotu v hudebních dovednostech. Ve spolupráci se 4. ZŠ organizujeme pro starší děti hudební kroužek.

KRESLENÍ A MALOVÁNÍ

Výtvarné aktivity u dětí rozvíjejí individuální a tvořivé dovednosti a schopnosti, fantazii a sebevyjádření. Ve spolupráci se 4. ZŠ organizujeme pro starší děti výtvarný kroužek.

BUDOUCÍ ŠKOLÁCI – ADAPTACE NA PŔECHOD DO ZŠ

Přechod z mateřské do základní školy je významným mezníkem v životě dítěte. Ve spolupráci s kolínskými ZŠ organizujeme návštěvy předškolních dětí ve školním prostředí. Během návštěvy mají děti možnost seznámit se s atmosférou a prostředím školy a seznamují se s budoucími učiteli.

MLUVÍME JINÝM JAZYKEM

Během těchto aktivit mají děti možnost se seznamovat s tím, že se lidé dorozumívají i jiným jazykem, než českým. Seznamování s anglickým jazykem probíhá formou her, písniček a jednoduchých činností. Výuku anglického jazyka zajišťují v odpoledních hodinách lektoři z DDM.