Obrázek se nahrává...Zavřít

 

O nás

1. Identifikační údaje

Název: Mateřská škola Kolín II, Masarykova 891
Adresa: Mateřská škola Masarykova 891, 280 02 Kolín II
IČO: 48665151
Ředitelka: Mgr. Alena Seidlová
Telefon: 321 725 643, odloučené pracoviště Rim. Soboty 321 678 679
Mobilní telefon: 724 726 226
E-mail: reditelka@msmasarykova.cz, hospodarka@msmasarykova.cz
Provoz: 6,15 - 16,45 hod.
Zřizovatel: Městský úřad Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I.

2. O nás

Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, se nachází uprostřed sídliště v Kolíně II. Škola byla postavena v roce 1973. Usnesením městského zastupitelstva v Kolíně získala k 1.9.1994 právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace. Škola využívá pro svou činnost tři jednopatrové pavilony a přízemní hospodářskou budovu v ulici Masarykova a jeden patrový pavilon v ulici Rimavské Soboty.

Celková kapacita školy je 221 dětí. Sedm tříd s kapacitou 28 dětí a jedna s kapacitou 25 dětí. Třídy, herny a zázemí pro děti se nacházejí v přízemí a 1. patře jednotlivých pavilonů. Každá třída má k dispozici hernu, šatnu a sociální zázemí. MŠ je vybavena dětským nábytkem, rozmanitými učebními a cvičebními pomůckami a hračkami. Pro pobyt venku je využívána prostorná školní zahrada. Zahrada byla doplněna novými herní prvky, které splňují bezpečnostní požadavky. Podle povětrnostních podmínek je školní zahrada využívána pro dopolední i odpolední pobyt venku.


Základní filosofií a vizí školy je, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života. Probouzíme v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže. Snažíme se vést děti k získávání zdravého sebevědomí a jistoty, ke schopnosti být sám sebou a umět překonávat překážky, chápat, že je potřeba respektovat jeden druhého a základní kulturně sociální pravidla, nezbytná ke spokojenému soužití v sociální skupině, to vše na úrovni přizpůsobené věku předškolního dítěte a jeho možnostem chápání a vidění světa. Vedeme děti k uvědomování si svých národních a kulturních kořenů, získávat vztah k místu a zemi, ve které vyrůstá, probouzet u dětí zájem o naši historii, kulturní tradice a lidové zvyky. Podporujeme u dětí tvořivost, představivost, fantazii a estetické cítění tak, aby byly otevřené pro pozdější vztah k umění a kultuře ve všech podobách. Seznamujeme děti se světem kultury a umění prostřednictvím účasti na divadelních představeních, výstavách a kulturních akcích. Rozvíjíme vlohy, podporujeme dětské zájmy, podchycujeme talenty v rozmanitých činnostech jako základu pro pozdější mimoškolní aktivity, které budou děti nejenom rozvíjet, ale i naplňovat a uspokojovat. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, podporujeme u dětí radost z pohybu, chápání pohybu jako důležité potřeby v životě. Podáváme dětem vyváženou a zdravou stravu a vytváříme tak zdravé stravovací návyky. Záměrem školy je budování vzdělávacího prostředí, ve kterém se budou děti cítit dobře a bezpečně, a kam své děti budou rodiče přivádět s důvěrou. Pozitivní klima, důvěra a vzájemné pochopení jsou základním stavebním kamenem pro vzdělávací proces v naší mateřské škole.


3. Třídy:

Naše mateřská škola má osm tříd:
"Kytičky", "Motýlci", "Pastelky", "Berušky", "Sluníčka" a "Krtečci" a na odloučeném pracovišti jsou "Jablíčka" a "Včeličky"


4. Školní vzdělávací program

Mateřská škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás, který je v souladu s RVP PV. Nad rámec standardní vzdělávací nabídky jsou pro děti ve spolupráci s rodiči organizovány tvořivé dílničky.
Hlavním smyslem a cílem je učit děti vnímat svět kolem nás. Seznamovat je s přírodou, ročním obdobím, lidmi s jejich zvyky a tradicemi, zvířaty a péčí o ně a s technikou, která nás obklopuje. Pro letošní školní rok je podtéma Radost z pohybu, které se prolíná celým rokem ve společně organizovaných akcích celé mateřské školy.
Celý program je rozdělen do deseti bloků, které obsahují okruhy vzdělávání s nabídkou činností pro děti.

5. Personál MŠ

V ulici Masarykova má mateřská škola šest tříd:
Třída "Motýlci"
třídní učitelky - Jolana Vršovská, Marta Prosová Dis., asistent pedagoga Tereza Jarošová

Třída "Kytičky"
třídní učitelky – Hana Ledvinová, Dana Malinová, Ludmila Svobodová

Třída "Pastelky"
třídní učitelky – Renata Kirchnerová, Irena Soukupová

Třída "Berušky"
třídní učitelky – Iveta Chromá, Mgr. Alena Seidlová, Stanislava Knotková, školní asistent Jana Pružinová

Třída "Sluníčka"
třídní učitelky – Jana Komedová, Štěpánka Benešová

Třída "Krtečci"
třídní učitelky - Eva Hodanová, Světlana Francová Dis.

O úklid a pořádek se starají:
Karel Beck - školník
Magda Škorpíková - uklizečka
Renata Vašáková - uklizečka
Petra Pěnkavová - uklizečka

Stravování zajišťuje školní jídelna při mateřské škole:
Klára Vančurová – vedoucí školní jídelny
Petra Pospíšilová – vedoucí kuchařka
Monika Kadlečková – kuchařka
Dagmar Březinová - kuchařka
Marika Scharm – kuchařka a pradlena

Odloučené pracoviště Rimavské Soboty 923, Kolín II:
Třída „Jablíčka“
třídní učitelky - Iveta Matoušková, Bc. Kateřina Jirsová
Třída „Včeličky“
třídní učitelky – Veronika Tobiášová, Klára Kuchařová

O úklid se starají:
Alena Hanušová
Věra Pšenská